piątek, 10 czerwca 2011

TECZKA NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

jeśli zgromadzisz wszystkie dokumenty i sporządzisz opisy i analizy, wówczas możesz teczkę czyli segregator / cienki , z możliwością wypinania poszczególnych części – z dźwigienką / dostarczyć do Kuratorium. I tak, masz do wyboru dwa terminy:
1 Jeśli wniosek z dokumentacją zostanie złożony do dnia 30 czerwca danego roku, wówczas decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego musi być wydana do 31 sierpnia danego roku.
2. Jeśli wniosek z dokumentacją zostanie złożony do dnia 31 października, wówczas decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego musi być wydana do 31 grudnia danego roku.
Natomiast tzw. teczka od ubiegłego roku w niczym nie przypomina tych opasłych segregatorów sprzed lat. Nie dołączamy już żadnych zaświadczeń, poświadczeń, dyplomów, potwierdzeń, rozmaitych certyfikatów, scenariuszy i innej makulatury !!! Nie dołączamy też ani sprawozdania, ani oceny dorobku ! Teczka składa się jakoby z dwóch części – cz.I formalnej / dokumenty / i cz.II merytorycznej / opisy i analizy realizacji zadań /, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / z dnia 1grudnia 2004 r. / :
I Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
wraz z dokumentacją
1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
2. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
/ np. dyplom ukończenia studiów, akt nadania stopnia awansu zawodowego /- §9 ust.1 pkt 1 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o : - §9 ust.1 pkt 2
d) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
e) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
f) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu
oraz dacie jej dokonania
II Realizacja wymagań umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego
1. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
2. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia:
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
3. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia:
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
4. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 a - f Rozporządzenia :
/ należy wybrać co najmniej trzy zadania /
5. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia:
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
/ należy opisać i zanalizować np.dwa przypadki /

Przede wszystkim więc należy pisać, pisać i pisać! Każe działanie lub każdy punkt zakończyć należy koniecznie wypisaniem efektów, bo na nie Komisja głównie zwraca uwagę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz